Procedury bezpieczeństwa w Dziennym Domu Pobytu

Szanowni Seniorzy,
Uprzejmie informujemy, że od dnia 17.05.2021r. wznawiamy działalność. Ze względu na reżim sanitarny zajęcia będą wprowadzane etapami z podziałem na grupy. Każdy z Państwa zostanie poinformowany telefonicznie o terminach zajęć.
Prosimy o zapoznanie się z „Procedurą bezpieczeństwa korzystania z zajęć w Dziennym Domu Pobytu na czas zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniem SARS Cov- 2”:

 

1. Z usług placówki korzystają tylko osoby, u których nie wystąpią objawy sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub inne niepokojące objawy chorobowe oraz w przypadku, gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej.

2. W placówce jest wydzielone miejsce na izolację chorego, do czasu odebrania przez rodzinę lub służby medyczne.

3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych, o których mowa w pkt 1, w trakcie pobytu w placówce rodzina natychmiast będzie poinformowana o konieczności odebrania chorego, a Podopieczny zostanie umieszczony w izolatce.

4. Przed wejściem do budynku będzie mierzona temperatura ciała.

5. Przed wejściem do placówki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

6. Podopieczni w trakcie zajęć korzystają tylko z jednego krzesła lub fotela.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z zajęć, ogranicza się przemieszczanie po placówce.

8. Co godzinę będzie wietrzone pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia.

9. Osoby pojawiające się poza ustalonym terminem bądź nie stosujące się do określonych godzin zajęć nie będą wpuszczane do placówki.

10. Dopuszcza się przebywanie na terenie placówki, w innym terminie tylko w sytuacjach, wymagających wsparcia i pomocy w załatwieniu spraw niezbędnych do życia, po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika placówki.

11. Korzystając z placówki należy zachować bezpieczny, 1,5 metrowy, odstęp od innych uczestników.

12. Zajęcia będą odbywać się ściśle wg ustalonego harmonogramu i ustalonych godzin dla poszczególnych grup. Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń osób prowadzących zajęcia.

13. Zakazuje się wstępu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.

14. W salach, w których odbywają się zajęcia z Podopiecznymi przebywają tylko opiekunki i instruktor terapii zajęciowej.

15. Zajęcia sportowe będą się obywały tylko na świeżym powietrzu.

16. Każdy Podopieczny zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, że zapoznał się z zasadami uczestnictwa oraz jest świadomy sytuacji epidemicznej wywołanej SARS Cov- 2.

17. Każdy Podopieczny ma obowiązek poinformować Kierownika, jeżeli w jego najbliższym otoczeniu stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS Cov- 2.

18. Pomieszczenia i sprzęty będą dezynfekowany zgodnie z ustalonym harmonogramem.