Procedury bezpieczeństwa w Dziennym Domu Pobytu

                                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2021
Procedura korzystania z pomieszczeń i urządzeń w Dziennym Domu Pobytu dla osób korzystających z usług na czas zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniem SARS Cov- 2

 1. Osoby przeziębione, z objawami kataru, gorączki, kaszlu czy osłabienia, nie będą wpuszczane do placówki. Jeżeli podobne objawy pojawią się w trakcie pobytu w placówce rodzina natychmiast będzie poinformowana o konieczności odebrania chorego.
 2. W placówce jest wydzielone miejsce na izolację chorego, do czasu odebrania przez rodzinę lub służby medyczne.
 3. Przed wejściem do budynku będzie mierzona temperatura ciała u każdego uczestnika.
 4. Przed wejściem do placówki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
 5. Na I piętrze przebywają seniorzy, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia muszą być pod opieką osoby drugiej i nie mogą pozostawać same w domu. Zabrania się wchodzenia na I piętro pozostałym uczestnikom.
 6. Seniorzy w trakcie zajęć korzystają z tylko z jednego krzesła lub fotela.
 7. Co godzinę będzie wietrzone pomieszczenie, w którym przebywają uczestnicy.
 8. Pozostałe grupy uczestników spotykają się w grupach z zachowaniem minimum 1,5 metra odległości, w dni wydzielone przez pracowników sprawujących bezpośredni nadzór nad podopiecznymi, na podstawie imiennych list tylko w godzinach od 9.00 do 11.30. na jadalni lub w ogrodzie DDP.
 9. Osoby pojawiające się poza ustalonym terminem bądź w większym gronie niż na liście nie będą wpuszczane do placówki.
 10. Dopuszcza się przebywanie na terenie placówki, w innym terminie pojedynczych osób, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, wymagających wsparcia i pomocy w załatwieniu spraw niezbędnych do życia, po uprzednim uzyskaniu zgody Kierownika placówki.
 11. Korzystając z placówki należy zachować bezpieczny, 1,5 metrowy, odstęp od innych uczestników.
 12. Zajęcia będą odbywać się ściśle wg ustalonego harmonogramu.
 13. Zakazuje się wstępu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności placówki.
 14. Każdy uczestnik ma obowiązek poinformować Kierownika, jeśli w jego najbliższym otoczeniu stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie SARS Cov- 2.
 15. W trakcie trwania stanu epidemicznego wywołanego zakażeniem SARS Cov- 2, nie będą prowadzone zapisy do placówki, wyjątek stanowi trudna sytuacja życiowa uczestnika (niesamodzielność, demencja, choroba Alzheimera).
 16. Każdy uczestnik po powrocie z wczasów, sanatorium itp. musi minimum 5 dni zachować izolację co do korzystania z usług DDP.
 17. Pomieszczenia i sprzęty będą dezynfekowany zgodnie z ustalonym harmonogramem.