Statut Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. J. Kozarzewskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1. 1.Dzienny Dom Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego jest jednostką organizacyjną Gminy Nysa – jednostką budżetową utworzoną na podstawie uchwały Nr LVIII/726/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w samodzielną jednostkę budżetową.
2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o :
1) Dziennym Domu Pobytu – należy przez to rozumieć Dzienny Dom Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego ;
2) pensjonariuszach – należy przez to rozumieć osoby w wieku emerytalnym, szczególnie samotne, a także osoby o zmniejszonej sprawności psycho- fizycznej, korzystające z usług Dziennego Domu Pobytu.

§2. 1. Dzienny Dom Pobytu działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) uchwały Nr LVIII/726/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w samodzielną jednostkę budżetową;
5) niniejszego statutu.

§ 3. Siedzibą Dziennego Domu Pobytu jest miasto Nysa, a jego terytorialnym zakresem działania jest teren Gminy Nysa.

Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania Dziennego Domu Pobytu

§ 4. Podstawowym przedmiotem działalności Dziennego Domu Pobytu jest realizacja zadań leżących w jego kompetencji, wynikających z :
1) ustawy o pomocy społecznej ;
2) innych właściwych aktów prawnych;
3) uchwał Rady Miejskiej w Nysie ;
4) zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Burmistrza Nysy.
§ 5. 1. Przedmiotem działania Dziennego Domu Pobytu jest zapewnienie :
1) pomocy w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psycho – fizycznej;
2) posiłku socjalnego osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz posiłku obiadowego pensjonariuszom, młodzieży i dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2. Do zakresu usług świadczonych na rzecz pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu należy w szczególności :
1) zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez odczytów, i wykładów;
2) prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych;
3) organizowanie zajęć rekreacyjno- sportowych;
4) zapewnienie wyżywienia;
5) organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej;
6) umożliwienie korzystania z przedmiotów i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej.
3. Do zakresu działania Dziennego Domu Pobytu należy także :
1) realizacja projektów skierowanych na rzecz seniorów, w tym pensjonariuszy, w ramach pozyskanych środków zewnętrznych;
2) organizacja przedsięwzięć, w tym konferencji, wykładów, prelekcji z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Nysa;
3) pomoc w organizacji przedsięwzięć związanych z działalnością Rady Seniorów w Nysie, w tym zapewnienie środków finansowych na ten cel ;
4) realizacja działań związanych z przyznawaniem i wydawaniem „ Nyskiej Karty seniora ”;
5) realizacja innych działań i inicjatyw na rzecz seniorów, w tym pensjonariuszy, wynikających z gminnego programu na rzecz Seniorów na lata 2014-2023.

Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja

§ 6.1 Na czele Dziennego Domu Pobytu stoi Kierownik, który kieruje pracą i odpowiada za jego działalność.
2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Burmistrz Nysy.
3. Kierownik ustala organizację wewnętrzną Dziennego Domu Pobytu
w formie Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa

§7. Dzienny Dom Pobytu prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§8. Podstawą gospodarki finansowej Dziennego Domu Pobytu jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Miejską w Nysie.
§9. Za prawidłowość wykorzystania środków finansowych Dziennego Domu Pobytu odpowiada jego Kierownik.