Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 3/2023

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DZIENNEGO DOMU POBYTU JERZEGO KOZARZEWSKIEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

1.Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu im. J. Kozarzewskiego w Nysie, zwany dalej „Domem” określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań.

2.Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a)Kierowniku, Pracodawcy – należy przez to rozumieć Kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie,

b)Pracownikach- należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Dziennym Domu Pobytu

c)Domie- należy przez to rozumieć Dzienny Dom Pobytu w Nysie,

d)Pensjonariuszach (Uczestnikach) – należy rozumieć osoby korzystające z usług Domu,

e)Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu w Nysie.

§2

Dzienny Dom Pobytu działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

2.Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

4.Uchwały nr LVIII/726/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w samodzielną jednostkę;

5.Statutu;

6.Zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Burmistrza;

7.Zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień, powierzeń oraz innych aktów kierownictwa wewnętrznego Kierownika;

8.Właściwych przepisów wykonawczych.

 

§3

1.Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Nysa podporządkowaną Burmistrzowi Nysy i realizuje zadania określone w Statucie Domu.

2.Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe.

3.Pracą Domu kieruje Kierownik. 

 

Rozdział II

Zadania Dziennego Domu Pobytu

§4

1.Przedmiotem działalności Domu w Nysie jest wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom w wieku podeszłym i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym. Dom realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas pobytu w zakresie:

 

a)pomoc w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym,

b)szczególnie samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,

c)zaspakajania potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów, wykładów i wycieczek,

d)zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa pensjonariuszom.

 

2.Pobyt w Domu jest nieodpłatny, za wyjątkiem posiłku obiadowego.

 

Rozdział III

Zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu

 

§5

1. W strukturze Domu wyodrębnia się następujące stanowiska:

a) Kierownik (K),

b) Główny Księgowy (GK),

c) Księgowa (K)

d) Starszy Intendent -magazynier (I)

e) Starszy Instruktor terapii zajęciowej (IT)

f) Starsze Opiekunki (O)- 2 osoby

g) Szef Kuchni (SK)

h) Kucharz (KU)

i) Pomoc Kuchenna (PK) – 2 osoby

j)  Konserwator- kierowca (KK)

k) Sprzątaczka (S)

2. Graficzny schemat organizacyjny Dziennego Domu Pobytu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§6

1.Kierownik kieruje pracą Domu między innymi poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, poleceń służbowych oraz podejmowanie innych decyzji kierowniczych.

 

2.Kierownik kieruje pracą Domu i odpowiada za jego działalność. Kierownik reprezentuje Dom w ramach udzielonych mu pełnomocnictw.

3.Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.

4.Kierownika, podczas jego nieobecności zastępuje pracownik Domu wyznaczony przez Kierownika na zasadzie pisemnego upoważnienia.

5.Kierownik odpowiada w szczególności za:

a)realizację zadań Domu,

b)opracowywanie strategii działań,

c)planowanie realizacji zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków,

d)inicjowanie działań zmierzających do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług,

e)współpracę z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym,

f)organizację prac podległych sobie pracowników,

g)nadzór nad terminami przeglądów technicznych,

h)koordynowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb,

i)organizacja prac w zakresie obsługi technicznej Domu w tym zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego jego funkcjonowania,

j)prowadzenie dokumentacji pracowniczych, a w szczególności spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,

k)prowadzenie ewidencji obecności pracowników w miejscu oraz ewidencji wyjść prywatnych i wyjazdów służbowych (delegacji) pracowników,

l)prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym personelu, opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja,

m)zabezpieczenie warunków do właściwego utrzymania higieny, higieny odzieży roboczej i obuwia robocze,

n)organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP i p. poż. dla pracowników Domu,

o)przeprowadzanie doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa p. poż na terenie Domu i wydawanie bieżących zaleceń w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa p. poż,

p)opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów.

 

6.Kierownikowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy Domu.

Rozdział IV

Zakres działania pracowników Dziennego Domu Pobytu

 

§7

Do zadań głównej Księgowej należy w szczególności:

1.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.: 
a)dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia (w tym w szczególności: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej), opis systemu przetwarzania danych oraz systemu ochrony danych i ich zbiorów,
b) instrukcji stanowiących tzw. nieobowiązkową część polityki rachunkowości, takich jak instrukcja magazynowa, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.

2.Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki (ewidencja syntetyczna
i analityczna).

3.Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych
z inwentaryzacją mienia jednostki, w tym: 
a) Opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki
z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,
b) Przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki,
c) Rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

4.Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki.

5.Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych z zakresu działania jednostki (w tym deklaracji podatkowych, dokumentów rozliczeniowych)
i przekładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

6.Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych własnych i obcych.

7.Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

 

§8

Do zadań Księgowej należy w szczególności:

1.Prowadzenie księgowości Dziennego Domu Pobytu w Nysie.

2.Dekretowanie dokumentów i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym,

3.Sporządzanie projektów sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych spraw.

4.Terminowe wystawianie faktur i not na podstawie zawartych umów lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie transakcji.

5.Prowadzenie rejestru VAT zakupu i sprzedaży Dziennego Domu Pobytu
w Nysie

6.Obsługa bankowego konta elektronicznego: tworzenie przelewów w systemie elektronicznym oraz przestrzeganie terminów płatności wynikających z otrzymanych faktur.

§9

 

Do zadań Intendenta- Magazyniera należy w szczególności:

1.Przestrzeganie zasad systemu HACCP.

2.Zaopatrywanie kuchni w artykuły żywnościowe.

3.Prowadzenie magazynu żywności.

4.Prowadzenie analizy cen żywności minimum raz na kwartał i sporządzanie raz w roku sprawozdanie z czynności związanych z zakupem żywności zgodnie z obowiązującymi w jednostce dokumentami.  

5.Utrzymanie czystości i porządku w magazynie żywności.

6.Sporządzanie z pracownikami kuchni jadłospisu według obowiązujących norm i ustaleń.

7.Prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych i dbanie o ich termin ważności.

8.Przestrzeganie przepisów BHP i P. poż.

9.Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Dziennego Domu Pobytu.

10.Prowadzenie bieżących zakupów na potrzeby Domu.

§10

Do zadań instruktora terapii zajęciowej i opiekunek należy w szczególności:

1.Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami.

2.Prowadzenie zajęć grupowych – przygotowywanie odpowiednich zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników.

3.Planowanie i przygotowywanie imprez okolicznościowych.

4.Dbanie o odpowiednią dekorację Domu.

5.Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.

6.Współpraca z rodzinami pensjonariuszy oraz instytucjami zaprzyjaźnionymi.

7.Prowadzenie zajęć aktywizujących.

8.Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

§11

1.Wewnętrzną pracę w kuchni koordynuje Szef kuchni.

 

2.Do zadań pracowników Kuchni należy w szczególności:

1)Przestrzeganie zasad systemu HACCP.

2)Wykonywanie prac w kuchni związanych z przygotowaniem
i wydawaniem posiłku.

3)Dbanie o racjonalne żywienie, kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania.

4)Uczestniczenie w układaniu jadłospisu.

5)Przyjmowanie od intendenta produktów żywnościowych.

6)Pobieranie próbek posiłków do wyparzonych naczyń i przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

7)Przestrzeganie ustalonych godzin wydawania posiłków.

8)Dbanie o czystość i porządek w jadalni oraz w pomieszczeniach kuchennych.

 

§12

Do zadań Konserwatora – Kierowcy należy w szczególności:

1.Przeprowadzanie bieżących prac remontowo- naprawczych Domu.

2.Dbanie o zieleń i czystość terenu Domu.

3.Dbanie o samochód służbowy.

4.Dostarczanie posiłków do szkół i przedszkoli.

5.Dokonywanie zakupów.

§13

Do zadań Sprzątaczki należy w szczególności:

1.Przeprowadzanie wszelkich prac w Domu związanych z utrzymaniem czystości.

2.Dbanie o czystość terenu Domu.

Rozdział V

Zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu

 

§14

1.Dom funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 7.00 do 16.00.

2.Szczegółowe procedury związane z organizacją funkcjonowania Domu określa Kierownik (regulamin wynagrodzenia, regulamin organizacyjny, zarządzenia itp.).

3.Zasady uczestniczenia w zajęciach Domu określa Regulamin Korzystania
z Usług Dziennego Domu Pobytu.

4.W Domu może działać Rada Domu, która pomaga w realizacji działań aktywizujących pensjonariuszy.

 

Rozdział VI

Skargi i wnioski

 

§15

 

1.Pensjonariuszom przysługuje prawo składania skarg i wniosków do Kierownika lub skrzynki skarg i wniosków.

2.Skargi i wnioski na działalność Domu rozpatrywane są na bieżąco. W sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do miesiąca.

 

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§16

Kierownik Domu podpisuje osobiście:

1.regulaminy wewnętrzne i zarządzenia,

2.pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

3.dokumenty pracownicze,

4.umowy i porozumienia związane ze statutową działalnością Domu,

5.odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, Burmistrza Nysy i jego zastępców,

6.odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Domu.

Rozdział VIII

Obowiązki pracowników

 

§17

Pracownicy Dziennego Domu Pobytu odpowiedzialni są za:

1.Rzeczowe i terminowe wykonanie postanowień obowiązujących zarządzeń. instrukcji oraz innych poleceń, dotyczących działalności Domu.

2.Dyscyplinę pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy.

3.Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p. poż.

4.Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz o ochronie danych osobowych.

5.Dbałość o powierzone wyposażenie i sprzęt

6.Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem obowiązków.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§18

1. Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Domu zawierają ich zakresy czynności.

2. Prawa i obowiązki pracowników Domu regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej.

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu ustala Kierownik w drodze zarządzenia.

4. Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 

Pobierz załącznik nr 1 do regulaminu:  schemat organizacyjny

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego DDP