Załącznik Nr1 do Zarządzenia 9 /2021

        REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 DZIENNEGO DOMU POBYTU JERZEGO KOZARZEWSKIEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 §1

1.Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu im. J. Kozarzewskiego   w Nysie   dalej „Domem” określa jego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań.

2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

a) Kierowniku, Pracodawcy – należy przez to rozumieć Kierownika Dziennego Domu Pobytu w Nysie,

b) Pracownikach- należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w Dziennym Domu Pobytu

c) Domie- należy przez to rozumieć Dzienny Dom Pobytu w Nysie,

d) Pensjonariuszach (Uczestnikach) – należy rozumieć osoby korzystające z usług Domu,

e) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu w Nysie.

 

§2

Dzienny Dom Pobytu działa na podstawie:

 1.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 2.  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3.  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 4.  Uchwały nr LVIII/726/2002 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego w samodzielną jednostkę;
 5. Statutu Dziennego Domu Pobytu im. J. Kozarzewskiego;
 6. Zarządzeń, pełnomocnictw, upoważnień Burmistrza;
 7. Właściwych przepisów wykonawczych.

 

§3

 1. Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Nysa podporządkowaną Burmistrzowi Nysy i realizuje zadania określone w Statucie Domu.
 2. Dom posiada wyodrębnione rachunki bankowe.
 3. Pracą Domu kieruje Kierownik. 

 

Rozdział II

Zadania Dziennego Domu Pobytu

§4

1. Przedmiotem działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie jest wykonywanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej poprzez zapewnienie dziennej pomocy osobom w wieku podeszłym i niepełnosprawnym, które wymagają częściowej opieki i pomocy oraz zaspakajanie ich niezbędnych potrzeb życiowych w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie w życiu społecznym. Dom realizuje zadania w szczególności poprzez udzielanie świadczeń podczas pobytu w zakresie:

a) pomoc w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psychofizycznej,

b) zaspakajania potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez, odczytów, wykładów i wycieczek,

c) zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa pensjonariuszom.

2. Pobyt w Domu jest nieodpłatny, za wyjątkiem posiłku obiadowego.

Rozdział III

Zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu

 

§5

1. W strukturze Domu wyodrębnia się następujące stanowiska:

a) Kierownik (K),

b) Główny Księgowy (GK),

c) Księgowa (K)

d) Starszy Intendent -magazynier (I)

e) Starszy Instruktor terapii zajęciowej (IT)

f) Starsze Opiekunki (O)- 2 osoby

g) Szef Kuchni (SK)

h) Kucharz (KU)

i) Pomoc Kuchenna (PK) – 2 osoby

j)  Konserwator- kierowca (KK)

k) Sprzątaczka (S)

2. Graficzny schemat organizacyjny Dziennego Domu Pobytu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§6

1. Kierownik kieruje pracą Domu między innymi poprzez wydawanie zarządzeń, regulaminów, poleceń służbowych oraz podejmowanie innych decyzji kierowniczych.

2. Kierownik reprezentuje Dom na zewnątrz i jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych,  związanych z funkcjonowaniem Domu, mających na celu realizację zadań statutowych Domu, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw, banków i innych podmiotów oraz występowania i prowadzenia w imieniu Gminy Nysa spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania, wraz  z egzekucją roszczeń, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.

3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Domu.

4. Kierownika, podczas jego nieobecności zastępuje pracownik Domu wyznaczony przez Kierownika na zasadzie pisemnego upoważnienia.

5. Kierownik odpowiada w szczególności za:

a) realizację zadań Domu,

b) opracowywanie strategii działań,

c) planowanie realizacji zadań, z uwzględnieniem posiadanych środków,

d) inicjowanie działań zmierzających do ciągłej poprawy jakości świadczonych usług,

e) współpracę z innymi jednostkami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lokalnym,

f) organizację prac podległych sobie pracowników,

g) nadzór nad terminami przeglądów technicznych,

h) koordynowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb,

i) organizacja prac w zakresie obsługi technicznej Domu w tym zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego jego funkcjonowania,

j) prowadzenie dokumentacji pracowniczych, a w szczególności spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz przeszeregowaniem i nagradzaniem pracowników,

k) prowadzenie ewidencji obecności pracowników w miejscu oraz ewidencji wyjść prywatnych i wyjazdów służbowych (delegacji) pracowników,

l) prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym personelu, opracowywanie planów szkoleń i ich realizacja,

m) zabezpieczenie warunków do właściwego utrzymania higieny, higieny odzieży roboczej i obuwia robocze,

n) organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń BHP i p. poż. dla pracowników Domu,

0) przeprowadzanie doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa p. poż na terenie Domu i wydawanie bieżących zaleceń w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa p. poż,

p) opracowywanie planów urlopów i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów.

6. Kierownikowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy Domu.

Rozdział IV

Zakres działania pracowników Dziennego Domu Pobytu

 

§7

Do zadań pracowników księgowości należy w szczególności:

1. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym m.in.:

a) dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, obejmującej wykaz stosowanych w jednostce ksiąg rachunkowych i opis sposobu ich prowadzenia (w tym w szczególności: zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej), opis systemu przetwarzania danych oraz systemu ochrony danych i ich zbiorów,

b) instrukcji stanowiących tzw. nieobowiązkową część polityki rachunkowości, takich jak instrukcja magazynowa, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, gospodarowania środkami trwałymi.

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki (ewidencja syntetyczna i analityczna).

3. Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki, w tym:

a) Opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów,

b) Przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia jednostki,

c) Rozliczanie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki.

5. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz innych z zakresu działania jednostki (w tym deklaracji podatkowych, dokumentów rozliczeniowych) i przekładanie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki.

6. Czuwanie nad prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych własnych i obcych.

7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawionych, zaginięciem lub zniszczeniem.

§8

Intendent - magazynier

Do zadań Intendenta- Magazyniera należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie zasad systemu HACCP.
 2. Zaopatrywanie kuchni w artykuły żywnościowe.
 3. Prowadzenie magazynu żywności.
 4. Prowadzenie analizy cen żywności minimum raz na kwartał i sporządzanie raz w roku sprawozdanie z czynności związanych z zakupem żywności zgodnie z obowiązującymi w jednostce dokumentami.  
 5. Utrzymanie czystości i porządku w magazynie żywności.
 6. Sporządzanie z pracownikami kuchni jadłospisu według obowiązujących norm i ustaleń.
 7. Prawidłowe przechowywanie produktów żywnościowych i dbanie o ich termin ważności.
 8. Przestrzeganie przepisów BHP i P. poż.
 9. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Dziennego Domu Pobytu.
 10. Prowadzenie bieżących zakupów na potrzeby Domu.

§9

Do zadań instruktora terapii zajęciowej i opiekunek należy w szczególności:

 1. Planowanie miesięcznych zajęć z uczestnikami.
 2. Prowadzenie zajęć grupowych – przygotowywanie odpowiednich zajęć dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników.
 3. Planowanie i przygotowywanie imprez okolicznościowych.
 4. Dbanie o odpowiednią dekorację Domu.
 5. Sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników.
 6. Współpraca z rodzinami pensjonariuszy oraz instytucjami zaprzyjaźnionymi.
 7. Prowadzenie zajęć aktywizujących.
 8. Organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

§10

Wewnętrzną pracę w kuchni koordynuje szef kuchni.

Do zadań pracowników Kuchni należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie zasad systemu HACCP.
 2. Wykonywanie prac w kuchni związanych z przygotowaniem i wydawaniem posiłku.
 3. Dbanie o racjonalne żywienie, kaloryczność posiłków i estetykę ich wydawania.
 4. Uczestniczenie w układaniu jadłospisu.
 5. Przyjmowanie od intendenta produktów żywnościowych.
 6. Pobieranie próbek posiłków do wyparzonych naczyń i przechowywanie ich zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
 7. Przestrzeganie ustalonych godzin wydawania posiłków.
 8. Dbanie o czystość i porządek w jadalni oraz w pomieszczeniach kuchennych.

 

§11

Do zadań Konserwatora – Kierowcy należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie bieżących prac remontowo- naprawczych Domu.
 2. Dbanie o zieleń i czystość terenu Domu.
 3. Dbanie o samochód służbowy.
 4. Dostarczanie posiłków do szkół i przedszkoli.
 5. Dokonywanie zakupów.

§12

Do zadań Sprzątaczki należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie wszelkich prac w Domu związanych z utrzymaniem czystości.
 2. Dbanie o czystość terenu Domu.

Rozdział V

Zasady funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu

 

§13

1. Dzienny Dom Pobytu funkcjonuje w dni robocze w godzinach od 7.00 do 16.00.

2. Szczegółowe procedury związane z organizacją funkcjonowania Domu określa Kierownik (regulamin wynagrodzenia, regulamin organizacyjny, zarządzenia itp.).

3. Zasady uczestniczenia w zajęciach Domu określa Regulamin Korzystania z Usług Dziennego Domu Pobytu.

4. W placówce może działać Rada Domu, która pomaga w realizacji działań aktywizujących pensjonariuszy.

 

Rozdział VI

Skargi i wnioski

 

§14

 

1.Pensjonariuszom przysługuje prawo składania skarg i wniosków do Kierownika lub skrzynki skarg i wniosków.

2.Skargi i wnioski na działalność Domu rozpatrywane są na bieżąco. W sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do miesiąca.

 

 

Rozdział VII

Zasady podpisywania pism i decyzji

 

§15

1. Kierownik Dziennego Domu Pobytu podpisuje osobiście:

a)  regulaminy wewnętrzne i zarządzenia,

b)  pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

c)  dokumenty pracownicze,

d)  umowy i porozumienia związane ze statutową działalnością Domu,

e) odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych, Burmistrza Nysy i jego    zastępców,

f) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności Domu.

Rozdział VIII

Obowiązki pracowników

 

§16

Pracownicy Dziennego Domu Pobytu odpowiedzialni są za:

 1. Rzeczowe i terminowe wykonanie postanowień obowiązujących zarządzeń. instrukcji oraz innych poleceń, dotyczących działalności Domu.
 2. Dyscyplinę pracy i należyte wykorzystanie czasu pracy.
 3. Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i p. poż.
 4. Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej oraz o ochronie danych osobowych.
 5. Dbałość o powierzone wyposażenie i sprzęt
 6. Wykonywanie poleceń przełożonego w sprawach nieuregulowanych zakresem obowiązków.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§17

1. Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Domu zawierają ich zakresy czynności.

2. Prawa i obowiązki pracowników Domu regulują przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej.

3. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie, a dotyczące funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu ustala Kierownik w drodze zarządzenia.

4. Zmiana Regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.

 

Pobierz załącznik nr 1 do regulaminu:  schemat organizacyjny

Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego DDP