Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2023                                                                                                              

 

 REGULAMIN  KORZYSTANIA Z USŁUG DZIENNEGO DOMU POBYTU

              W NYSIE IM. J. KOZARZEWSKIEGO

 

 1. Dzienny Dom Pobytu im. J. Kozarzewskiego w Nysie ,zwany dalej „ Domem”  działa na podstawie Statutu.
 1. Pracą Domu kieruje Kierownik.
 2. Dom czynny jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do godziny 15.00.
 3. Pensjonariuszem Domu może być każdy mieszkaniec Gminy Nysa posiadający status emeryta lub rencisty lub osoba o zmniejszonej sprawności psycho-fizycznej.
 4. Uczestniczenie w życiu Domu jest nieodpłatne, wyjątek stanowi posiłek obiadowy.
 5. Korzystanie z usług Domu jest dobrowolne.
 6. W placówce może działać Rada Domu, która wybierana jest przez osoby korzystające z usług Domu.
 7. Tryb wyboru Rady Domu określa Kierownik w drodze Zarządzenia, które jest umieszczane na tablicy ogłoszeń.
 8. Rada Domu współpracuje z Kierownikiem i Pracownikami Domu.
 9. Każdy emeryt / rencista, który chce korzystać z usług Domu , musi wypełnić kwestionariusz osobowy.
 10. Osoby, które bez uzasadnionej przyczyny, nie będą uczestniczyć w zajęciach Domu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, będą skreślane z listy członków.
 11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz rzeczy wartościowe przynoszone do Domu przez pensjonariuszy.

13. Zakres działań, usług i świadczeń Dziennego Domu Pobytu:

1) Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie:

 1. pomocy w organizacji i aktywizacji życia osobom w wieku emerytalnym, szczególnie samotnym, a także osobom o zmniejszonej sprawności psycho – fizycznej;
 2. posiłku socjalnego osobom i rodzinom spełniającym kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz posiłku obiadowego pensjonariuszom, młodzieży i dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym.

2) Do zakresu usług świadczonych na rzecz pensjonariuszy Dziennego Domu Pobytu należy w szczególności:

 • zaspakajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizację imprez odczytów i wykładów;
 • prowadzenie profilaktycznych działań zdrowotnych;
 • organizowanie zajęć rekreacyjno- sportowych;
 • zapewnienie wyżywienia;
 • umożliwienie korzystania z przedmiotów i urządzeń służących do utrzymania higieny osobistej.

3) Do zakresu działania Dziennego Domu Pobytu należy także :

 • realizacja projektów skierowanych na rzecz seniorów, w tym pensjonariuszy, w ramach pozyskanych środków zewnętrznych;
 • organizacja przedsięwzięć, w tym konferencji, wykładów, prelekcji z udziałem organizacji pozarządowych i podmiotów publicznych działających na rzecz osób starszych z terenu Gminy Nysa;
 • pomoc w organizacji przedsięwzięć związanych z działalnością Rady Seniorów w Nysie, w tym zapewnienie środków finansowych na ten cel;
 • realizacja działań związanych z przyznawaniem i wydawaniem „Ogólnopolskiej Karty Seniora” – edycja lokalna;
 • realizacja działań związanych z przyznawaniem i wydawaniem

 

14 . Pensjonariusze Domu mają prawo do:

 • poszanowania godności i prywatności oraz równego traktowania,
 • korzystania z wszelkich usług oferowanych przez Dom,
 • korzystania ze sprzętów i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania,
 • uzyskania niezbędnej pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb realizowanych w ramach pobytu w Domu,
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych na terenie Domu,
 • zgłaszania skarg i wniosków ( skrzynka skarg ).

15. Do obowiązków osób korzystających z usług Domu należy :

 • poszanowanie godności drugiego człowieka,
 • odnoszenie się z szacunkiem do pensjonariuszy i pracowników Domu,
 • współdziałanie z personelem i w miarę możliwości udzielanie pomocy w drobnych pracach,
 • przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego,
 • aktywne uczestniczenie w zajęciach,
 • zapobieganie konfliktom i dbanie o dobrą atmosferę w Domu,
 • dbanie o dobry wizerunek Domu ,
 • zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu na terenie Domu,
 • regularne uczęszczanie do Domu i informowanie Kierownika o przewidzianych dłuższych nieobecnościach.

16. Odpłatność za posiłki obiadowe :

opłaty za posiłek obiadowy należy dokonać w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym korzystano z obiadów,

– w uzasadnionych przypadkach losowych opłaty można dokonać w późniejszym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem Domu, jednak nie później niż do ostatniego dnia kolejnego miesiąca,

– zapłaty dokonuje się na podstawie otrzymanego druku z podanym kontem i kwotą do zapłaty,

– brak opłaty w ustalonym terminie spowoduje naliczenie odsetek,

– zapłaty za obiady  można dokonać  gotówką lub przelewem  w dowolnej placówce bankowej, na poczcie lub przez bankowość  internetową na wskazany rachunek Domu,

– wpłaty za obiady weryfikowane są przez główną księgową Domu, a potwierdzeniem dokonania zapłaty jest wyciąg z rachunku Domu,

– rezygnację z obiadów należy zgłosić do Intendenta lub pracowników kuchni, jednak nie później niż do godz.9.00 w dniu rezygnacji,

– zgłoszona rezygnacja z obiadu, powoduje, że zapłacony posiłek przechodzi na kolejny okres tj.  kolejny dzień roboczy lub  kolejny miesiąc w zależności od ilości wykupionych posiłków ,

– nadpłata  za obiady może zostać zwrócona, na podstawie pisemnego wniosku pensjonariusza ze wskazaniem numeru konta banku, na który ma zostać przelana kwota nadpłaty.

17. Każdy pensjonariusz Domu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

18. Zmiana regulaminu wymaga formy pisemnej i trybu przewidzianego do jego wprowadzenia.